Mehmed Zâhid KOTKU


RÂMÛZÜ’L-EHÀDÎS

DERSLERİ

6


Hazırlayan:


Dr. Metin ERKAYA

1
2

İÇİNDEKİLER

05. SELÂMI ÖNCE VERMEK ...............................................................................................................
114
a. Selâmı Önce Veren ...............................................................................................................
114
b. İman ve İslâm ...............................................................................................................
116
c. Hac ve Kul Hakları ...............................................................................................................
118
d. Lâ ilâhe illa’llah Benim kalemdir ...............................................................................................................
122
e. Asıl Keramet ...............................................................................................................
124
f. Deniz Temizdir ...............................................................................................................
126
g. Zînetin Terki İmandandır ...............................................................................................................
127
h. Muhammed Bâkır Rh.A’in Sözleri ...............................................................................................................
128
i. İyilik ve Kötülük ...............................................................................................................
132
j. Ahlâk Güzelliği ...............................................................................................................
134
k. İyilik Boşa Gitmez ...............................................................................................................
135
08. KUR’ÂN’IN ZİRVESİ ...............................................................................................................
183
a. Bereket Büyüklerinizledir ...............................................................................................................
183
b. Bereket ve İlim Ehli ...............................................................................................................
184
c. Bereket Koyunda, Güzellik Devede ...............................................................................................................
191
d. İnsandaki Güzellik ...............................................................................................................
192
e. Müslümanların Birbirini Sevmesi ...............................................................................................................
195
f. Namazda Tükürmek ...............................................................................................................
197
g. Mescidde Tükürmek ...............................................................................................................
198
h. Tefekkürün Önemi ...............................................................................................................
200
i. Bakara ve Yâsin Sûresi ...............................................................................................................
203
j. Kız Çocukları Bereketlidir ...............................................................................................................
205
l. Dört Şey Şekàvettendir ...............................................................................................................
208
11. TEFEKKÜRÜN ÖNEMİ ...............................................................................................................
272
a. Et-tahiyyâtü ...............................................................................................................
272
b. Tedbir ve Geçim ...............................................................................................................
274
c. Hakka Boyun Bükmek ...............................................................................................................
276
d. Tesbih, Tahmid ve Tekbîr ...............................................................................................................
277
e. Namazda İşaret Etmek ...............................................................................................................
284
f. Erkekler Tesbih Eder ...............................................................................................................
285
g. Gàzinin Tesbihi ...............................................................................................................
286
h. Hayrı Sonraya Bırakmak ...............................................................................................................
287
i. Tefekkürün Önemi ...............................................................................................................
288
j. Allah-u Teàlâ’nın Azameti ...............................................................................................................
291
k. Dinde Fakih Olmak ...............................................................................................................
293
l. Cuma Günü Tırnak Kesmek ...............................................................................................................
294
12. TAKVÂDAN AYRILMAYIN! ...............................................................................................................
297
a. Cuma’nın Kıymeti ...............................................................................................................
297
b. Takvâ Ehli Muhteremdir ...............................................................................................................
298
c. İmamla İlk Tekbirin Fazileti ...............................................................................................................
305
d. Telbîne Hakkında ...............................................................................................................
306
e. Fâizin Aslı ...............................................................................................................
307
f. Cuma’ya Erken Gitmek ...............................................................................................................
308
g. Tevâzu İnsanı Yükseltir ...............................................................................................................
309
h. Üç Güzel Huy ...............................................................................................................
311
j. Tevbe-i Nasùh ...............................................................................................................
314
k. Cennetin Bedeli ...............................................................................................................
315
l. Tedbir ve Tevekkül ...............................................................................................................
316
m. Teyemmümün Yapılışı ...............................................................................................................
319
n. Sabah Namazından Sonra Zikir ...............................................................................................................
322
13. EZAN VE NAMAZ ...............................................................................................................
325
a. Vasiyette Ölçü ...............................................................................................................
326
b. Soğan, Sarımsak, Pırasa ...............................................................................................................
329
c. Komşunun Şuf’a Hakkı ...............................................................................................................
332
d. Evden Önce Komşu ...............................................................................................................
334
f. Dışarıdan Mal Getiren ...............................................................................................................
336
g. Kur’ân’ı Gizli Okuyan Kimse ...............................................................................................................
338
h. Ezanı Duyup Namaz Kılmamak ...............................................................................................................
339
i. Dil Güzelliği ...............................................................................................................
340
j. Güzellik Nedir? ...............................................................................................................
341
k. Namaz Aradaki Günahları Siler ...............................................................................................................
342
l. Cumanın Farz Olmadığı Kimseler ...............................................................................................................
346
14. CUMA NAMAZI ...............................................................................................................
353
a. Cuma’nın Farz Olmadığı Kimseler ...............................................................................................................
353
b. Cuma Namazı Ezanı Duyana Farzdır ...............................................................................................................
355
c. Cuma Namazı Kölelere ve Hastalara Farz Değildir ...............................................................................................................
356
d. Köyde Cuma Namazı ...............................................................................................................
357
e. Allah’tan Firdevs Cenneti’ni İsteyin! ...............................................................................................................
358
f. Cennet Size Çok Yakın ...............................................................................................................
360
g. Cennetin Binalarının Yapılışı ...............................................................................................................
364
h. Cennet Cömertlerin Yeri ...............................................................................................................
365
i. Cuma Günü Gusletmek ...............................................................................................................
368
j. Köyde Cuma Namazı ...............................................................................................................
370
k. Cennetin Genişliği ...............................................................................................................
371
l. Cennet Kılıçların Gölgesi Altında ...............................................................................................................
373
n. Cennet Annelerin Ayakları Altında ...............................................................................................................
374
o. Cihadın Farz Oluşu ...............................................................................................................
376
15. HAC VE UMRENİN FAZİLETLERİ ...............................................................................................................
380
a. Cihadın Farz Oluşu ...............................................................................................................
381
b. Cihad Kıyamete Kadar Devam Edecek ...............................................................................................................
385
c. Hacda Hayız ve Nifas Meselesi ...............................................................................................................
391
d. Allah’ın Himayesindeki Kimseler ...............................................................................................................
392
e. Hacının Her Adımına Yetmiş Hasene ...............................................................................................................
395
f. Hacı Allah’ın Himayesi Altındadır ...............................................................................................................
398
g. Hac Allah Yolundadır ...............................................................................................................
399
h. Hacc-ı Mebrûr ...............................................................................................................
401
i. Hac Farz, Umre Nafile ...............................................................................................................
402
j. Hac Aradaki Günahlara Kefaret Olur ...............................................................................................................
404
k. Hacının Ev Halkına Şefaati ...............................................................................................................
405
16. HACAMAT ...............................................................................................................
408
a. Baştan Yapılan Hacamat ...............................................................................................................
409
b. Aç Karnına Yapılan Hacamat ...............................................................................................................
410
c. Pazar Günü Yapılan Hacamat ...............................................................................................................
411
e. Kafa Arkasındaki Çukurdan Hacamat ...............................................................................................................
412
f. Hacamat Her Derde Devadır ...............................................................................................................
413
g. Hacerü’l-Esved Cennetten Gelmiştir ...............................................................................................................
415
h. Hacerü’l-Esved Beyaz Bir Yakut İdi ...............................................................................................................
416
i. Hacerü’l-Esved Kıyamet Günü Şahitlik Eder ...............................................................................................................
417
j. Sadıklarla Beraber Olun! ...............................................................................................................
419
k. Dînî Mevzûlarda Titizlik ...............................................................................................................
421
l. Abdesti Bozan Şeyler ...............................................................................................................
422
m. Harp Hiledir ...............................................................................................................
424
n. Evde Bereket Olan Üç Şey ...............................................................................................................
425
o. İpekli Elbise Giymek ...............................................................................................................
426
p. Şeref ve Asalet ...............................................................................................................
429
r. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in Fazîleti ...............................................................................................................
430
s. Hased İyilikleri Yer Bitirir ...............................................................................................................
431
t. Sadaka Günahları Söndürür ...............................................................................................................
434
u. Namaz Müminin Nurudur ...............................................................................................................
435
v. Hased İmanı İfsad Eder ...............................................................................................................
436
18. NİMET VE ŞÜKÜR ...............................................................................................................
438
a. Hased İyilikleri Yer Bitirir ...............................................................................................................
438
b. Hased İmanı İfsad Eder ...............................................................................................................
439
c. Hikmet ve Uzlet ...............................................................................................................
443
d. Hilim Sahibi Seyyiddir ...............................................................................................................
446
e. Nimete Şükür ...............................................................................................................
449
f. Peygamber SAS’in Bir Hamdi ...............................................................................................................
450
g. Yemek Duası ...............................................................................................................
452
h. Fâtiha Sûresi Hakkında ...............................................................................................................
456
i. Ebû Cehil, Bu Ümmetin Firavunu ...............................................................................................................
458
k. Müslümana Elbise Giydirmek ...............................................................................................................
460
19. SADÂKAT ...............................................................................................................
467
a. Hummâyı Soğuk Su İle Tedavi Edin! ...............................................................................................................
468
b. Hummâ Mü’minin Ateşten Nasibidir ...............................................................................................................
469
c. Hummâ Yer ve İçer ...............................................................................................................
470
d. Hà Mîm’lerin Duası ...............................................................................................................
471
e. Şüphelilerden Kaçınmak ...............................................................................................................
473
f. Güzel Ahlâk Hataları Giderir ...............................................................................................................
477
g. Hàriciler Hakkında ...............................................................................................................
479
h. Sàdıklarla Beraber Olmak ...............................................................................................................
480
i. Doğruluk Nedir? ...............................................................................................................
483
j. Büyüklerin Sözleri ...............................................................................................................
489
22. DUANIN ÖNEMİ ...............................................................................................................
557
a. Dua İbadetin Kendisidir ...............................................................................................................
557
b. Dua Kazayı Önler ...............................................................................................................
561
c. Duadan Önce Salevat Getirmek ...............................................................................................................
563
d. Dua Allah’ın Ordusudur ...............................................................................................................
564
e. Dua Mü’minin Silahıdır ...............................................................................................................
565
f. Duanın Faydası ...............................................................................................................
566
g. Ölene Gideceği Yerin Gösterilmesi ...............................................................................................................
569
h. Dua Rahmetin Anahtarı ...............................................................................................................
572
i. Dua Belâyı Önler ...............................................................................................................
573
j. Düğün Yemeğinde Ölçü ...............................................................................................................
574
k. Dünya Mü’minin Zindanı ...............................................................................................................
575
l. Cennette Sıkıntı Yok ...............................................................................................................
577
24. ZİKRİN ÜSTÜNLÜĞÜ ...............................................................................................................
604
a. Peygamber SAS ve Dünya ...............................................................................................................
604
b. Tedâvi Allah’ın Takdiriyledir ...............................................................................................................
607
c. Borç Bir Yüktür ...............................................................................................................
608
d. Borç ve Zillet ...............................................................................................................
612
e. Sinekler Cehennemde Eziyet Edecek ...............................................................................................................
613
f. Gizli Zikrin Fazîleti ...............................................................................................................
614
h. Zikir Sadakadan Üstündür ...............................................................................................................
616
i. Allah’ı Zikredenin Misâli ...............................................................................................................
618
j. Zâhidlik Nedir? ...............................................................................................................
620
k. Altın ve Gümüş Paralar ...............................................................................................................
622
l. Zühd Nedir? ...............................................................................................................
623
3
14
ÖNSÖZ
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.0