ÜÇ AYLAR YENİ BİR MANEVİ HAMLE DEVRESİ İSLAM NİSAN 84 3 Nisan 1984 de 1404 Hicri yılının Receb ayı hül(l ediyor; ÜÇ AYLAR (Receb, Şa'ban, Ramazan) denilen bir nurlu devre, bir manevi hayr-ü bereket, feyz-ü fazilet mevsimi başlıyor. Bizler bu yeni fırsatta kendimize yeniden çekidüzen vermeli; günden güne safileşip yüksele yüksele, Şa'ban'dan, Ramazan'a (rif(ne geçmeli; en sonunda da maddi, manevi ve ruhi bakımdan gerçek bir bayrama ermeliyiz. Abdül-Kadir-i G(l(n( (k.s.) (Hayatı; Hicri 470-561/M(l(di 1077-1166) Günyetü't-t(lib(n adlı eserinde şöyle yazıyor: "Receb: tevbe; Şa'ban muhabbet; Ramazan da Hakk'a kurbiyet ve vuslat ayıdır." "Receb: Günahı, zulm ü cevri terketme; Şa'ban: Salih amel işleyip vefa gösterme; Ramazan ise Sıdk u safaya erme ayıdır." "Receb'de şevkle girişilen tevbe ve hasen(t, kabule mazhar olur; Şa'ban'da işlenmiş eski seyyiat, afv ü mağfiret kılınır; Ramazan'da ise kula, il(hi ihsan ve ikramlar bahşedilir."
1
Bu sebepten, baştacımız, göz nurumuz ve gönül sür(rumuz, sevgili Peygamberimiz, bu ÜÇ AYLAR hakkında: "Receb Allah'ın, Şa'ban benim, Ramazan da ümmetimin ayıdır." Buyurmuş. Zünn(n-ı Mısr( rh.a. (vefatı: Hicri 245/Miladi 859) diyor ki: "Receb ekme, Şa'ban sulama ve tımar, rmaazan ise hasad ve biçim ayıdır." "sene bir ağaca benzetilse Receb, o ağacın yapraklanma; Şa'ban, çiçeklenip meyvalanma; Ramazan ise olgunlaşan mahsülün devşirilip toplama zamanıdır." Hülasa: Günahk(r, (si, kücrim, gafil kulların, eğriyi bırakıp doğruya, batılı bırakıp hakk'a kötüyü bırakıp iyiye, yönelmesi, yani Tevbe-i nas(h eylemesi: .... Yaratılışı gayesini sezip, görevini idrake başlaması, sorumluluğunu hissetmesi, aziz ve celil rabbimiz olan Allah'a mahbub ve makbul kul olmaya yönelmesi; ... N(mune-i imtisalimiz, rehberimiz, Rasulullah efendimize s.a.s., efendimize hashalis ümmet olmaya çalışması.. .... için ÜÇ AYLAR her yıl tekerrür eden büyük bir imkan, kıymetli bir fırsat, uygun bir zaman ve vasattır. Aziz kardeş! Bu büyük lutfun kadrini bil! Acaba bir dahaki tevbe mevsimine erebilecekmisin? Fırsat geçirme, tembellik ve gafleti kov, gayrete gel, Hakk'a dön! O'nun engin rahmetine t(lip ol, yolunda kaim-zikrinde daim ol ki cümle felah bundadır.
2
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2