EN ŞEREFLİ PAYE İSLAM, ARALIK 84 Günlük haberler üzerinde bir düşününüz: Hemen göreceksiniz ki maddî ve manevî, şahsî ve içtimaî, siyasî ve askerî tehlikelerle dolu bir zamanda; çok kritik bir bölgede yaşıyoruz. Çevremizde binbir beynelmilel entrika dönmekte. İmandan ve irfandan, sevgi ve merhametten nasipsiz olan hâkim güçler, adî ve fanî çıkarları, sefîl ideallari uğruna âlemi fesada vermiş, dünyamazı kana boğmuş ateşe bulamıştır. İnsanlar Yaratan'ı, hesabı, azabı unutmuş; faziletten adaletten geçmiş, kurtlar gibi birbirini parçalamakla meşgul. Peki, bu durumda biz mü'minler ne yapmalıyız?! Biz Müslümanlar Allah tarafından ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetiz,Kur'an-ı kerim'de övülmüşüz. Kendimize geleceğiz, aslî vazifemezi bileceğiz: Bütün diğer insanlara hakkı ve hayrı göstermeye memur edildiğimizi idark edeceğiz. Hz. Adem'den kardeşler olduğunu unutan beşere, yeniden sevmeyi, saymayı; ferâgati, fedakârlığı, hizmeti, merhameti, şefkati öğreteceğiz; cihana gül, sümbül, lale, ful ekeceğiz; emr-i ma'ruf ve nehy-i münker edeceğiz; istirmarcıya ve zalime dur diyeceğiz...
1
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu İrtica'ın şu sizin lehçede mânası bu mu?!! Ma'ruf, aklın ve dinin doğru ve güzel dediği, kabul ettiği iyi işler; Münker ise yine aklın ve dinin hoş görmediği, reddettiği hattâ tahrîm eylediği çirkin ve kötü şeylerdir. Müslüman olarak biz, aklı ve mantığı, insaf ve adaleti, iyi ve güzeli seviyor ve istiyoruz; saçma sapanın, mânasızın, zorbalığın, zulmün, sömürünün, mübtezelliğin, edepsizliğin, hayasızlığın... hasmıyız. Allah c.c. için emr-i ma'ruf nehy-i münker yapacağız. Deylemi'nin Sevbân r.a.'dan rivayetine göre Peygamber efendimiz s.a.s. buyurmuş ki: <> Bunlar ne yüksek rutbe, ne şerefli ünvan! Yine Peygamberimiz s.a.s. buyurmuş ki: <<Ümmetimden bir bölük halis insan, Allah'ın emrini icra etmeye devam edip duracaktır, tâ Allah'ın takdiri olan kıyamet kopuncaya kadar... kendilerini yardımsız bırakıp terkedenler ve muhalif çıkanlar onlara bir zarar vermiyecekler; ve onlar, insanlar üzerine hâkim ve galip olacaklardır.>>
2
Ya Rabb, bizleri bu mübarek taifeden kıl; bize senin dinine has hâdim, sünnet-i nebeviyeye hakiki tâbi olmayı nasip buyur; bizi cahillerden, gafillerden, küçük hesap peşinde olanlardan, meselelerin özüne inmeyen bîhaber muhaliflerden, zalimlerden ve yardakçılarından koru. Bize tevfikini refîk eyle; bizi mansur ve müeyyed ve muzaffer kıl; zikrinde, şükründe, hüsn-i ibadetinde bize daima yardım buyur!
3
©2024 Kotku Enstitüsü v2.7.2